Odontologisk klinikk

Ansatte

Studenter

Under utarbeidelse!

 

Utredning og pasientbehandling

Odontologisk klinikk er en universitetsklinikk som skal utføre forebyggelse, diagnostikk og behandling av sykdommer og skader i tenner, munnhule og kjever. Odontologisk universitetsklinikk betyr at denne klinikken innehar høy kompetanse, til dels spisskompetanse på de ulike felt og fagområder innen odontologi og tannhelse. For pasientene våre innebærer dette et behandlingstilbud med muligheter for tverfaglig samarbeid mellom flere fagområder.

Klinikken består av to hoveddeler; studentklinikken og spesialistklinikken(e) med nødvendige støttefunksjoner.

I studentklinikken mottar vi pasienter av alle kategorier som etter en undersøkelse og vurdering eventuelt kan finnes egnet for klinisk undervisning. Pasientene informeres om vilkårene for behandling i studentklinikken og må gi sitt samtykke til dette. Behandlingen skjer etter en på forhånd oppsatt plan og etter veiledning og kontroll av tannleger og kliniske lærere. I studentklinikken vil behandlingen som oftest ta noe lengre tid enn den gjør i en vanlig tannlegepraksis. Når det gjelder behandingsmetoder og kvalitet på den behandlingen som utføres er dette i samsvar med det som til evhver tid gjelder i moderne odontologi. Honorarene i studentklinikken er beregnet å skulle dekke materialutgifter, oppdekning osv og ligger derfor under takstene i den offentlige tannhelsetjenesten og privat praksis.

I spesialistklinikken(e) mottas pasienter etter henvisning fra tannlege eller lege for spesielle undersøkelser og behandlinger. I noen tilfeller kan det bli aktuelt med tverrfaglig behandling hvor flere spesialister deltar. Behandlingen utføres av tannleger med godkjent spesialitet/spesialutdanning eller tannleger i spesialutdanning. Samarbeid med sykehis kan også bli nødvendig.
For behandling i speialistklinikkene kreves honorarer i henhold til offentlige takster. For enkelte behandlinger som utføres i spesialistklinikken ytes refusjon/tilskudd fra trygdekassen (se økonomi).